Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρμογές για τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή

Συστάθηκε το Νοέμβριο του 2009 με τη στήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδας, η ομάδα παρακολούθησης και ανάλυσης του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΙΟΒΕ, με αντικέιμενο τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηξση των τεχνικών, οικονομικών και στατιστικών δεδομένωντου κλάδου, καθώς και του θεσμικού πλαισίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εκπονεί ετήσια επισκόπιση του τομέα, ενδιάμεση έκθεση και μελέτεςπάνω σε ειδικά θλεματα.

Διαβάστε την έκδοση