Νόμοι

Ν.1080-1980 – Περί Προσόδων των ΟΤΑ

Ν.1256-1982 – Περί Απασχόλησης στο Δημόσιο και Λοιπούς Φορείς

Ν.1876-1990 – Περί Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

Ν.2190-1920 – Περί Ανωνύμων Εταιριών

Ν.2238-1994 – Περί Κύρωσης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Ν.2286-1995 – Περί Προμηθειών Δημόσιου Τομέα

Ν.2362-1995 – Περί Ελέγχου Κρατικών Δαπανών

Ν.2527-1997 – Περί Επιλογής Προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης

Ν.2859-2000 – Περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Ν.2880-2001 – Περί Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης

Ν.3016-2002 – Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ν.3130-2003 – Περί Μισθώσεων Ακινήτων για Στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών

Ν.3144-2003 – Περί Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Ν.3190-1955 – Περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης

Ν.3198-1955 – Περί Καταγγελίας της Σχέσεως Εργασίας

Ν.3205-2003 – Περί Μισθολογίου Δημοσίου

Ν.3232-2004 – Περί Κοινωνικής Ασφάλισης

Ν.3274-2004 – Περί Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ν.3345-2005 – Περί Οικονομικών Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ν.3389-2005 – Περί Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Ν.3429-2005 – Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας των Δ.Ε.Κ.Ο.

Ν.3463-2006 -Περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Ν.3584-2007 – Περί Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Ν.3604-2007 – Περί Ανωνύμων Εταιριών

Ν.3614-2007 – Περί Διαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Ν.3669-2008 – Περί Κύρωσης της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων

Ν.3693-2008 – Εναρμόνιση Νομοθεσίας περί Ελέγχων

Ν.3746-2009 – Περί Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

Ν.3752-2009 – Περί Τροποποίησης Επενδυτικών Νόμων

Ν.3756-2009 – Περί Συστήματος Άυλων Τίτλων

Ν.3756-2009 – Περί Τελών Παρεπιδημούντων

Ν.3763-2009 – Περί Φορολογίας

Ν.3775-2009 – Περί Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Ν.3790-2009 – Περί Φορολογίας Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

Ν.3812-2009 – Περί Αναμόρφωσης Συστήματος Προσλήψεων στο Δημόσιο

Ν.3815-2010 – Περί Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών

Ν.3828-2010 – Περί Φορολογίας των Πετρελαιοειδών

Ν.3833-2010 – Περί Μισθολογικού Κόστους

 Ν.3842-2010 – Περί Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής

 Ν.3845-2010 – Περί Μισθολογικού Κόστους

Ν.3852-2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης

Ν.3861-2012 – Πρόγραμμα Διάυγεια

Ν.3863-2010 – Περί Νέου Ασφαλιστικού Συστήματος

Ν.3864-2010 – Περί Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ν.3865-2010 – Περί Μεταρρύθμισης Συνταξιοδοτικού Συστήματος

Ν.3886-2010 – Περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Ν.3892-2010 – Περί Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Ν.3899-2010 – Περί Μισθολογικού Κόστους

Ν.3918-2011 – Περί αναδιάρθρωσης του Συστήματος Υγείας

Ν.3949-2011 – Περί Αναστολής Πλειστηριασμών

Ν.3965-2011 – Περί Αναμόρφωσης Πλαισίου Λειτουργίας Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Ν.3979-2011 – Περί Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ν.3985-2011 – Περί Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Ν.3986-2011 – Περί Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015

Ν.4019-2011 – Περί Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Ν.4024-2011 – Περί Ενιαίου Μισθολογίου

Ν.4038-2012 – Περί Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015

 Ν.4051-2012 – Περί εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046-2012

Ν.4053-2012 – Περί Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς

Ν.4093-2012 – Περί Έγκρισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016

Ν.5325-1932 – Περί Συναλλαγματικών και Γραμματίων εις Διαταγήν

Ν.5960-1934 – Περί Επιταγών

Ν.Δ.703-1970 – Περί Εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως