Ασφαλιστικά

Έντυπο ΙΚΑ – Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)

Έντυπο ΙΚΑ – Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) Οικοδομοτεχνικού Έργου

Έντυπο ΙΚΑ – Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ

Έντυπο ΙΚΑ – Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και καταβολής εισφορών – τριμηνιαίες υποβολές

Έντυπο ΙΚΑ – Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου

Έντυπο ΙΚΑ – Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη

Έντυπο ΙΚΑ – Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Έντυπο ΙΚΑ – Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου

Έντυπο ΙΚΑ – Αίτησης Δήλωσης Απογραφή Εργοδότη

Έντυπο ΙΚΑ – Αίτησης Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου

Έντυπο – Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού ΟΑΕΔ

Έντυπο Ε3 – Αναγγελία Πρόσληψης Προσωπικού ΟΑΕΔ

Έντυπο Ε4 – Πίνακας Προσωπικού ΣΕΠΕ

Έντυπο Ε5 – Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης ΟΑΕΔ

Έντυπο Ε6 – Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ΟΑΕΔ

Έντυπο Ε7 – Βεβαίωση – Δήλωση Ορισμένου χρόνου ή έργου ΟΑΕΔ

Έντυπο Ε8 – Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης ΣΕΠΕ

Έντυπο Ε9 – Αίτηση Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης ΣΕΠΕ