Φορολογικά

Έντυπο Φ1 – Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α.

Έντυπο Φ2 – Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.

Έντυπο Φ4 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Υπηρεσιών

Έντυπο Φ5 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών

Έντυπο Φ6 – Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ στους Αγρότες

Έντυπο Φ01.010 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα πλην Τραπεζών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Έντυπο Φ01.012 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Έντυπο Φ01.013 – Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ πλην Τραπεζών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Έντυπο Φ01.014 – Εντυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ

Έντυπο Φ01.018 – Δήλωση Προκαταβλητέου Φόρου στις Αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Έντυπο Φ01.018Α – Αίτηση Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου Φ.Π.Α. Α.Υ.Ο. αριθ. 103179020515751991

Έντυπο Μ0 – Αίτηση για επανεκτύπωση – έκδοση Πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- Παροχή Πληροφοριών

Έντυπο Μ1 – Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων

Έντυπο Μ2 – Δήλωση Έναρξης – Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου

Έντυπο Μ3 – Δήλωση Έναρξης Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου

Έντυπο Μ4 – Δήλωση Διακοπής Εργασιών

Έντυπο Μ5 – Δήλωση υπό Ίδρυση Επιχείρησης

Έντυπο Μ6 – Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης

Έντυπο Μ7 – Δήλωση Σχέσων Φορολογουμένου

Έντυπο Μ8 – Δήλωση Σχέσων Φορολογουμένου

Έντυπο Μ9 – Δήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης

Έντυπο Μ10 – Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού

Έντυπο Μ11 – Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού

Έντυπο Μ12 – Δήλωση Πωλήσεων από Απόσταση

Έντυπο Μ13 – Δήλωση Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

Έντυπο Ε2 – Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων

Έντυπο Ε3 – Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών

Έντυπο Ε5 – Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιριών

Έντυπο Ε7 – Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης Ποσών Φόρου, Τελών Χαρτοσήμου και Εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

Έντυπο Ε9 – Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων

Έντυπο Ε12 – Οριστική Δήλωση Ποσών Φόρου, Τελών Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αξιωματικών και Πληρωμάτων Πλοίου

 Έντυπο E454 – Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 22381994)

Έντυπο E511 – Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου

Έντυπο Β1 – Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια Βιβλίων και Στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)

Έντυπο Β2 – Δήλωση Έναρξης – Μεταβολής – Παύσης Λειτουργίας Φ.Τ.Μ

Έντυπο Δ457 – Δήλωση Καταβολής Φόρου στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων

Έντυπο E178 – Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου στα Εισοδήματα από Αποζημιώσεις, Δικαιώματα, Αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238.1994)

Έντυπο E286 – Δήλωση Απόδοσης Φόρου Εισοδήματος Τελών Χαρτοσήμου στις Αποζημιώσεις Μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238.1994

Εντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024 – Δήλωση (Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου από εισοδήματα από Τόκους)

Εντυπo Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 – Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος Εργολάβων, Ενοικιαστών, Αντιπροσώπων, Πρακτόρων, Μεσιτών κλπ

Έντυπο – Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδημάτων από Κινητές Αξίες εκτός από Τόκους

Έντυπο Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης