Σχέδια Συμβάσεων

Σύμβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου

Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Σύμβαση Πώλησης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (FORFAITING)

Συμφωνητικό Μακροχρόνιας Μίσθωσης Αυτοκινήτων

Συμφωνητικό Μεταβιβάσεως Εταιρικών Μεριδίων & Τροποποίηση Καταστατικού Ομόρρυθμου Εταιρίας

Συμφωνητικό Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Σήματος

Συμφωνητικό Παραγωγής Προιόντων

Συμφωνητικό Παραγωγής Ιδιωτικής Ετικέτας (PRIVATE LABEL)

Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας

Συμφωνητικό Μίσθωσης Επαγγελματικής Στέγης

Συμφωνητικό Πώλησης Ακινήτου

Σύσταση Αθλητικού Σωματείου

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας (ΑΕ)

Σύσταση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΜΚΟ)

Σύσταση Αφανούς Εταιρίας

Σύστασης Κοινοπραξίας

Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας (ΟΕ)

Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΙΜΕ-ΕΠΕ)

Σύσταση Ετερόρρυθμης Εταιρίας (ΕΕ)

Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)