Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιχείρηση, συντελώντας σημαντικά στην απόδοση της και προσδίδοντας της επιπλέον αξία.

Ο σχεδιασμός της όσο το δυνατόν περισσότερο λειτουργικής οργανωτικής δομής, η αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων στελεχών, η πολιτική αποδοχών και κινήτρων απόδοσης, η αξιολόγηση, η αναδιάρθρωση, η εκπαίδευση και η διαδοχή του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες κάθε οργανισμού που δραστηριοποιείται  σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Αναζήτηση και Επιλογή Στελεχών(Executive Search & Selection)

Η αναζήτηση των ιδανικών ανθρώπων για τον οργανισμό, με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα, αποτελεί χρονοβόρα και υψηλού ρίσκου διαδικασία.

Η αναζήτηση και επιλογή στελεχών απαιτεί:

 • εμπειρία και σε βάθος γνώση της αγοράς εργασίας
 • χωρίς συμβιβασμούς δέσμευση για την ποιότητα
 • σεβασμό στην εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
 • πρόσβαση σε μεγάλη και αξιόπιστη βάση δεδομένων υποψηφίων στελεχών
 • ικανότητες αξιολόγησης
 • ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων
 • καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας

Σε μια ανταγωνιστική αγορά όπου η προσέλκυση στελεχών υψηλών προσόντων τείνει να γίνεται όλο και δυσκολότερη, η διαδικασία πρόσληψης από την αρχή μέχρι το τέλος, με τη σημαντική εμπειρία των συνεργατών μας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό, διασφαλίζοντας:

 • την διάγνωση των πραγματικών αναγκών σε στελέχη
 • την στοχευόμενη αναζήτηση στελεχών
 • την βέλτιστη διαχείριση του κόστους πρόσληψης
 • την εξοικονόμηση χρόνου (συλλογή και αξιολόγηση βιογραφικών, συνεντεύξεις υποψηφίων, τεστ)
Συστήματα Ανταμοιβής και Κίνητρα (Compensation and Incentives)

Κάθε επιχείρηση καθορίζει και αξιολογεί τους στόχους της για το ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με τους στόχους, την στρατηγική και τις επιχειρησιακές δράσεις που έχει θέσει για την συνολική της λειτουργία.

Βασικό στόχο κάθε σύγχρονης επιχείρησης και οργανισμού  θα πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή δίκαιων συστημάτων ανταμοιβών και παροχών  τα οποία θα βασίζονται σε αποδεκτά κίνητρα από το ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα θα εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους και τις προσδοκίες του οργανισμού.

Αποστολή μας αποτελεί η υποστήριξη κάθε οργανισμού στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου συνδράμοντας τον:

 • στην αξιολόγηση του μοντέλου απασχόλησης
 • στον καθορισμό των στόχων απασχόλησης
 • στο σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων ανταμοιβής και επιβράβευσης
 • στην διασύνδεση της απόδοσης με τα συστήματα αμοιβών και λοιπών παροχών
 • στην αξιολόγηση της απόδοσης με βάση τα οφέλη και τις ανταμοιβές
Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού (Training and Development)

Η διαδικασία της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των οργανισμών να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες του ζωτικού κεφαλαίου τους.

Αντιλαμβανόμενοι της ανάγκης αυτής συνδράμουμε το έργο τους:

 • προσδιορίζοντας τις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες
 • καθορίζοντας τους στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων
 • αναπτύσσοντας τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • αξιολογώντας και βελτιώνοντας συνεχώς τα εκπαιδευτικά τους συστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους τους
Διαδοχή & Διαχείριση Ταλέντων (Succession Planning & Talent Management)

Η επίτευξη της βέλτιστης καθοδήγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού κάθε οργανισμού σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ταλέντου και σταδιοδρομίας, αποτελεί ίσως την πιο αποδοτική επένδυση.

Με την συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, επιδιώκουμε να βοηθήσουμε κάθε οργανισμό να διασφαλίσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις του:

 • προσδιορίζοντας τις έννοιες ταλέντο και καρίερα
 • αναπτύσσοντας και διατηρώντας τα πολλά υποσχόμενα στελέχη του
 • σχεδιάζοντας προγράμματα ανάπτυξης καριέρας
 • εφαρμόζοντας προγραμμάτα σταδιοδρομίας
 • προγραμματίζοντας την διαδοχή σε όλα τα επίπεδα και λειτουργίες του
Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Assessment)

Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά τόσο στην βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του κάθε οργανισμού, όσο και στην ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήματός του σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Φιλοσοφία μας αποτελεί, μεμονωμένα ή στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η συνολική μέτρηση και σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των στελεχών του οργανισμού σε σχέση με

 • την επάρκεια των πόρων του
 • τους στόχους και την στρατηγική του
 • τις προσωπικές προσδοκίες των στελεχών του
 • τα κίνητρα και τα συστήματα ανταμοιβής του
 • τις ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του
 • των τεχνικών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλής απόδοσης

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων αξιολόγησης, απαιτεί εμπειρία και εξειδικευμένες ικανότητες όσον αφορά, την προσεκτική συλλογή της ακριβούς και στοχευόμενης πληροφορίας αλλά και την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων ειδικών μετρήσεων, ενώ επιπλέον προϋποθέτει την διασφάλιση της εχεμύθειας εντός και εκτός του οργανισμού.

Ειδήσεις