Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Κάθε οργανισμός πέρα από τις βασικές ανάγκες συμβουλευτικής υποστήριξης, είτε λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών οργάνωσης και λειτουργίας του ή λόγω του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του, ενδέχεται να απαιτεί και μια σειρά επιπλέον αναγκαίων μέσων ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματικά και μακροχρόνια τους κυριότερους στόχους του.

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ιδιομορφία των συγκεκριμένων οργανισμών, προσπαθούμε διαρκώς να αναπτύσσουμε προσαρμοσμένα εργαλεία τα οποία αφομοιώνουν τις όποιες ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού και ενισχύουν αποτελεσματικά την καθημερινή λειτουργική του επάρκεια.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SME's)

Τόσο η εγχώρια όσο και η παγκόσμια οικονομία σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στην ανάπτυξη και την καινοτομία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Συνήθως το περιορισμένο μέγεθος και η έλλειψη των αναγκαίων πόρων δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη για ζήτηση συσσωρευμένης γνώσης από έναν ιδανικό συνεργάτη που έχει την δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ώστε να σταθεροποιηθεί, να εξομαλυνθεί και τελικά να βελτιωθεί η λειτουργία της επιχείρησης.

Σημαντικά πεδία που δημιουργούν την ανάγκη για λήψη επιπλέον συμβουλευτικής υποστήριξης από μια Μικρομεσαία Επιχείρηση, αποδεδειγμένα αποτελούν:

 • η επίτευξη της επιχειρηματικής της ευελιξίας
 • η διατήρηση της οικονομικής της ανεξαρτησίας
 • η διαμόρφωση της επιχειρηματικής της κουλτούρας
 • η διαρκής λήψη των αναγκαίων αποφάσεων
 • ο αποτελεσματικός συντονισμός των λειτουργιών της
 • η διαμόρφωση της θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό
 • η εδραίωση βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
Οικογενειακές Επιχειρήσεις(Familly Business)

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ανήκει, διοικείται και κατευθύνεται από μια οικογένεια. Η υιοθέτηση πρακτικά εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών λύσεων και η συμβουλευτική καθοδήγηση ώστε να τηρούνται οι ισορροπίες στα πλαίσια της επιχείρησης και να μην εμπλέκονται οι οικογενειακές σχέσεις στην καθημερινή λειτουργία της, μπορεί να επιτευχθεί στις περισσότερες περιπτώσεις με την συμβολή ενός εξειδικευμένου και αξιόπιστου συνεργάτη.

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας, όπου θα ευθυγραμμίζονται οι στόχοι της οικογένειας με τους στόχους της επιχείρησης, ρυθμίζοντας κατάλληλα τις συναισθηματικές καταστάσεις που μπορεί να εμποδίζουν την λειτουργική ανάπτυξη της επιχείρησης και την συνολική ευημερία.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας εστιάζουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας μιας Οικογενειακής Επιχείρησης και εφαρμόζουν πρακτικές, ώστε:

 • να αποφεύγονται οι εντάσεις
 • να οριοθετούνται τα καθήκοντα
 • να αποσαφηνίζονται οι πολλαπλοί ρόλοι.
 • να υπερισχύει η αντικειμενικότητα
 • να προωθείται η αξιοκρατία
 • να εξαλείφονται τα προβλήματα διαδοχής
 • να γίνεται διαχειρίσιμη η διοίκηση των συγγενών
 • να απομακρύνεται η εσωστρέφεια.
Συναιτερισμοί (Cooperative Enterprises)

Η λειτουργία των συνεταιρισμών κατά το παρελθόν στηρίχθηκε σε κακές και αναποτελεσματικές πρακτικές, με αποτέλεσμα την κατασπατάληση των πόρων τους αλλά και την απαξίωση των μελών τους.

Στη σημερινή εποχή η έννοια του συνεταιρισμού συμβαδίζει με αυτή της επιχείρησης με μόνη διαφορά ότι εκτός από την κερδοφορία εξίσου σημαντικό στόχο αποτελεί και η διασφάλιση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία ενός σύγχρονου συνεταιρισμού αποτελεί η οργάνωση και η λειτουργία του στα πρότυπα αντίστοιχων επιχειρήσεων του κλάδου αναδεικνύοντας παράλληλα τον παραγωγό και το προϊόν του.

Για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση κάθε συνεταιριστικής δραστηριότητας, έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε ένα ιδιαίτερο πλέγμα  υπηρεσιών το οποίο λαμβάνει πάντα υπόψη:

 • τον προσδιορισμό των στόχων και την στρατηγική τοποθέτησης της στην αγορά
 • τον προσδιορισμό των τομέων όπου υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης της
 • τις απαιτούμενες επενδύσεις για την εξωστρέφεια της
 • τον επιχειρηματικό και οικογενειακό σχεδιασμό κάθε ομάδας μελών της
 • τη χαρτογράφηση των αναμενόμενων ατομικών αναγκών των μελών της
 • την προοπτική και το μοντέλο προσωπικής απασχόλησης των μελών της
 • την εξασφάλιση των συνθηκών της αειφόρου ανάπτυξης της
Κοινωνικές Συναιτεριστικές Επιχειρήσεις (Social Cooperative Enterprises)

Με τον Ν.4019/2011, δίνεται η δυνατότητα σε απλούς πολίτες και νομικά πρόσωπα να συστήνουν και να συμμετέχουν σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες αποτελούν μορφή αστικού συνεταιρισμού, διαθέτουν την εμπορική ιδιότητα και δεν επιδιώκουν το κέρδος των μελών – μετόχων τους, αλλά το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών σκοπών και συμφερόντων.

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας, σε πεδία όπως ο πολιτισμός,  το περιβάλλον, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, κ.α

Ανταποκρινόμενοι στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, με τη συνδρομή των έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών μας, αναλαμβάνουμε την ίδρυση, χρηματοδότηση-επιδότηση, οργάνωση, ανάπτυξη και δικτύωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, με στόχο την προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί (NPO's)

Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί συναντούνται πολύ συχνά πλέον στην καθημερινότητα μας. Διάφορες ομάδες  εργάζονται και συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη σημαντικών υλικών και άυλων αποτελεσμάτων με αποδέκτη κάποια αδύναμη ή λιγότερο ισχυρή κοινωνική ομάδα.

Η αποτελεσματικότητα του έργου κάθε τέτοιου οργανισμού μπορεί να διασφαλιστεί εξειδικεύοντας και προσαρμόζοντας τα κατάλληλα συμβουλευτικά εργαλεία στις κοινωφελείς δράσεις, δημιουργώντας σε κάθε περίπτωση διόδους επικοινωνίας με τους εθελοντές, τους δωρητές ή τους χρηματοδότες και το ευρύτερο κοινό.

Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubator)

Οι Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων αποτελούν μια καινοτόμο μορφή ανάπτυξης νέων ιδεών και επιχειρήσεων που δεν έχουν ή δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τους αναγκαίους πόρους και κεφάλαια για την ανάπτυξη και λειτουργία τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν σε μια θερμοκοιτίδα, όπου ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών μέσα από τις εξειδικεύσεις τους σε διάφορα θεματικά αντικείμενα, θα τους παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας τους.

Η πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη αφορά θέματα όπως:

 • υποστήριξης νεο-ιδρυόμενων επιχειρήσεων
 • σχεδίασης επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • εναλλακτικής χρηματοδότησης
 • διοίκησης (management)
 • προβολής και προώθησης (marketing)
 • διασφάλισης ποιότητας
 • διαχείρισης γνώσης
 • ανάπτυξης καινοτομίας
 • υπηρεσίες τεχνομεσιτείας, (technology brokers)
 • διαχείρισης τεχνολογίας και τεχνολογικών προγραμμάτων
 • ΙΤ (web platform, hosting, networking)
 • ανασχεδιασμός διεργασιών (BPR)
 • διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
 • διαδικασίες προμηθειών και συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς
 • διάφορα νομικά θέματα

Ειδήσεις