Εσωτερικός Έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική δραστηριότητα, διασφαλιστικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού.

Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στη σύγχρονη επιχείρηση είναι ιδιαίτερα σημαντικός ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρείας. Οι μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα κρίσιμα ζητήματα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και ανάπτυξης, δεδομένης και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Ο εντοπισμός και η ταξινόμηση των αναγκών και η δέσμευση των κατάλληλων πόρων για την αντιμετώπισή τους αποτελούν μια πρόκληση για τα στελέχη αυτών των επιχειρήσεων.


Αναθέτοντας την λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σε έναν εξωτερικό συνεργάτη ο Οργανισμός αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • διενέργεια εσωτερικού ελέγχου από έμπειρους και ικανούς επαγγελματίες
  • πρόσβαση σε σύγχρονες μεθοδολογίες και πρακτικές όπως επίσης και σε νέες τεχνολογίες
  • περιορισμός δαπανών που αφορούν τη διενέργεια των ελέγχων
  • περιορισμός κόστους εκπαίδευσης σε θέματα εσωτερικού ελέγχου
  • δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση των πόρων καθώς ο εξωτερικός συνεργάτης μπορεί να στελεχώσει την ομάδα έργου κατάλληλα, ανάλογα με τις ανάγκες

Σε γενικές γραμμές, ο εξωτερικός συνεργάτης είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου υψηλού επιπέδου, δεδομένου ότι έχει τεχνογνωσία σε πολλούς κλάδους και τομείς και μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα την ομάδα των ελεγκτών, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να διατηρήσει το κόστος σε λογικά επίπεδα.


Η εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης. Η ανάλυση των βασικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης και ο προσδιορισμός των κρίσιμων θεμάτων προς αντιμετώπιση μέσω της εφαρμογής κατάλληλης μεθοδολογίας ελέγχου, επιτρέπει τον εντοπισμό των περιοχών προς βελτίωση και τη διατύπωση ρεαλιστικών προτάσεων για βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Ειδήσεις