Οργανωτική Δομή & Διαδικασίες

Η λειτουργία ενός οργανισμού αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία και απαιτεί ιδιαίτερες και αποτελεσματικές ενέργειες.

Αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την εύρεση και επιλογή των κατάλληλων λύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική επάρκεια του οργανισμού, η δυνατότητα επίτευξης αποτελεσματικών αλλαγών και η ευελιξία στην αβεβαιότητα που μπορεί να προκληθεί από κάθε εσωτερικό και εξωτερικό παράγοντα στο περιβάλλον δραστηριοποίησης του.

Οργανωτική Δομή (Organizational Structure)

Ο σχεδιασμός της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης οργανωτικής δομής προϋποθέτει την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να χειριστούμε με επιτυχία κάθε ζήτημα που προκύπτει στα πλαίσια του σχεδιασμού και της εφαρμογής:

 • της οργανωτικής δομής
 • των περιγραφών των θέσεων εργασίας
 • της εργασιακής κουλτούρας
 • της στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό
Λειτουργικές Διαδικασίες (Operations)

Η αποτελεσματικότητα της οργανωτικής δομής διασφαλίζεται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή:

 • κατάλληλων διαδικασιών για το σύνολο των λειτουργιών
 • σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων (MIS, ERP, CRM, WMS)
 • συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO, HACCP, SPC)
 • συστημάτων διοικητικών αναφορών (Management reporting)
Διαχείριση Αλλαγής (Change Management)

Η διαχείριση της αλλαγής είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και των διαδικασιών ενός οργανισμού και η μετάβαση από μια υφιστάμενη σε μια μελλοντικά επιθυμητή κατάσταση.

Η επιτυχής αλλαγή απαιτεί την εμπλοκή και συμμετοχή των παραγόντων που επηρεάζονται από αυτή σε κάθε στάδιο:

 • αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης
 • καθορισμού του εύρους της αλλαγής
 • σχεδιασμού και ανάπτυξης του πλάνου διαχείρισης της αλλαγής
 • ανάπτυξης επικοινωνιακής στρατηγικής και σχεδίων επικοινωνίας
 • ανάπτυξης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management)

Ειδήσεις