Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Το έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και η συρρίκνωση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες σε συνάρτηση με τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της πρακτικής των εξαγορών και των συγχωνεύσεων.

Οι κυριότεροι στόχοι μια εξαγοράς ή μια συγχώνευσης είναι:

 • η καλύτερη τοποθέτηση στο ανταγωνιστικό περιβάλλον
 • η αύξηση μεγέθους για αποδοτικότερη λειτουργία και ολοκληρωμένη ανάπτυξη
 • η αξιοποίηση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων
 • η διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • η είσοδος σε νέες αγορές
 • η ανάπτυξη και επικερδής μεταπώληση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης
 • η επιλεκτική συρρίκνωση ή το κλείσιμο της εξαγοραζόμενης επιχείρησης

Η πρακτική των εξαγορών και συγχωνεύσεων σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετωπίζεται ως κάτι το αναπόφευκτο, ως απαραίτητη επιλογή μπροστά στις πιέσεις της συγκυρίας, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Θεωρείται το φυσικό και υγιές επακόλουθο ανάπτυξης της αγοράς, που βοηθά τη μετακίνηση πόρων σε πιο ωφέλιμες χρήσεις, δημιουργεί πρόσθετη οικονομική αξία, επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και αυξάνει την απόδοση των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας τη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στο διεθνή χώρο.

Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας με την εξαγοραζόμενη επιχείρηση. Η επιχειρηματική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά μιας επιχείρησης, η ένταξη και ο συντονισμός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ομίλου είναι ήδη ένα σύνθετο εγχείρημα, η συγχώνευση με την εξαγοράζουσα εταιρεία ή και με άλλες θυγατρικές της είναι ακόμα δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.


Γίνεται λοιπόν άμεσα αντιληπτή η πολυπλοκότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος, αναδεικνύεται η δυσκολία του και επισημαίνεται η ανάγκη προσεκτικού και λεπτομερή σχεδιασμού του.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της διαδικασίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων, ώστε να μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους σας με την καλύτερη δυνατή υποστήριξη της συναλλαγής. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε για λογαριασμό του πελάτη μας:

την συνολική διαδικασία πώλησης (Selling Process)
 • αξιολόγηση του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου
 • ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού σχεδίου
 • διαμόρφωση της εκτιμώμενης αξίας της πωλούμενης επιχείρησης
 • διαχείριση αναγκαίων αλλαγών σε δομές και λειτουργίες πριν την πώληση
 • προετοιμασία της επιχείρησης και της ηγετικής ομάδας
 • επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να εμποδίσουν την διαδικασία πώλησης
 • προετοιμασία υπομνήματος πληροφοριών (information memorandum)
 • προσδιορισμός και αναζήτηση των δυνητικών αγοραστών
 • εύρεση και προσέγγισή των πιθανών αγοραστών
 • αξιολόγηση των ληφθέντων προσφορών
 • συμβουλευτική υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις με τους πιθανούς αγοραστές
 • φορολογικός προγραμματισμός
 • ολοκληρωμένη διαχείριση του προγράμματος πώλησης
 • νομική υποστήριξη κατά την προετοιμασία και διαμόρφωση της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών
την συνολική διαδικασία απόκτησης (Buying Process)
 • αναζήτηση πιθανών αποκτήσεων σε επίπεδο επιχείρησης ή των στοιχείων του ενεργητικού της
 • αξιολόγηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών τους σχεδίων
 • επισκόπηση ενημερωτικών υπομνημάτων (information memorandum)
 • εκτίμηση της αξίας των πιθανών αποκτήσεων
 • ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων απόκτησης
 • αναζήτηση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης
 • συμβουλευτική υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις με τους πιθανούς πωλητές
 • φορολογικός προγραμματισμός
 • ολοκληρωμένη διαχείριση του προγράμματος απόκτησης
 • νομική υποστήριξη κατά την προετοιμασία και διαμόρφωση της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών
 • αντιμετώπιση συνεπειών κατά τη διάρκεια ή και μετά την απόκτηση

Τόσο οι μέτοχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης όσο και οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων ωφελούνται από την διαδικασία, αφού:

 • δημιουργούνται λειτουργικές συνέργιες ανάμεσα στις επιχειρήσεις
 • εξοικονομείται κόστος από την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακος
 • ενισχύεται η κεφαλαιακή διάρθρωση της νέας επιχείρησης
 • αξιοποιείται η δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης σε κεφάλαια, λόγω μεγαλύτερου μεγέθους και βελτίωσης της αξιοπιστίας
 • επιτυγχάνεται συνήθως αποτελεσματικότερη διοίκηση
 • βελτιώνεται η αξιοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού και ανθρώπινου δυναμικού
 • διατηρούνται και ενδεχομένως επεκτείνονται τα μερίδια αγοράς
 • προωθούνται ευκολότερα τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες
 • εξετάζεται η προοπτική της μεταπώλησης και η αποκομιδή επιπλέον κέρδους
 • ενισχύεται η δύναμης της νέας επιχείρησης στην αγορά
 • περιορίζεται ο ανταγωνισμός
 • αυξάνεται το κύρος των στελεχών τους

Ειδήσεις
  • Reuters: Business News
  • The Economist: Business
 • Άρθρα
  Spatial Agglomeration of Manufacturing in Greece 2011

  Cross-Sell Your Way To Profit

  Greek Airports – Efficiency Measurement and Analysis of Determinants