Χρηματοδότηση

Κλειδί της επιτυχίας για κάθε οργανισμό αποτελεί η εξασφάλιση της κατάλληλης χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλίζει την βιωσιμότητα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας του.
 • Χρηματοδότηση στη φάση της δοκιμής – ανάπτυξης μιας ιδέας (προϊόν, υπηρεσία), για την κατάστρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου και για την αρχική φάση εσωτερικής οργάνωσης μιας επιχείρησης (Seed & Pre-Seed Capital).
 • Χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει το στάδιο ανάπτυξης προϊόντος και απαιτούν κεφάλαια για την έναρξη της εμπορικής παραγωγής και των πωλήσεων (Early Stage Capital).
 • Χρηματοδότηση που παρέχεται για την ανάπτυξη και επέκταση μίας λειτουργούσας επιχείρησης, που μπορεί να είναι ή να μην είναι κερδοφόρα. Τα κεφάλαια αυτά χρησιμεύουν στην αύξηση της παραγωγής / πωλήσεων, για επέκταση στην αγορά ή/και ριζική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων (Expansion-Development Finance).
 • Χρηματοδότηση στο στάδιο προετοιμασίας για είσοδο στο χρηματιστήριο (Bridge Finance).
 • Κεφάλαιο χρηματοδότησης του αρχικού σταδίου παραγωγής, marketing και πωλήσεων πριν ακόμη μία επιχείρηση γίνει κερδοφόρος (Start-Up Capital).
 • Χρηματοδότηση για την εξαγορά και εξυγίανση επιχείρησης (Rescue-Turnaround).
 • Χρηματοδότηση εξαγοράς επιχείρησης από το υπάρχον management (Management Buy-Out).
 • Χρηματοδότηση εξαγοράς επιχείρησης από νέα ομάδα management (Management Buy-In).
 • Χρηματοδότηση εξαγοράς μεριδίων απερχόμενων εταίρων ή άλλου fund (Replacement).
 • Χρηματοδότηση με στόχο τη βελτίωση της θέσης μιας επιχείρησης με μείωση της δανειακής εξάρτησης (Debt Refinancing).

Παρακολουθούμε, συστηματικά, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τους τρόπους χρηματοδότησης , ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε και να σας προτείνουμε τον καταλληλότερο, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού σας σε σχέση πάντα με το περιβάλλον δραστηριοποίησης του, την κεφαλαιακή δομή του και τις ιδιαιτερότητες που ενδέχεται να παρουσιάζει η οργάνωση του.

Εταιρίες Επενδυτικού Κεφαλαίου (Venture Capitals)

Οι εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals) αποτελούν έναν τρόπο χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς μιας εταιρείας, βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης.

Επιπλέον, το venture capital χρησιμοποιείται συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης της εταιρικής ιδιοκτησίας είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε ομάδες στελεχών των εταιρειών (management buy-outs), προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Το venture capital στηρίζει τις ανάγκες δυναμικών και γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιρειών που χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, δημιουργώντας μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης και σε συνεργασία και με άλλους επενδυτές, εφόσον αυτό απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη.

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων γίνονται συνέταιροι στην επιχείρηση, αφού μοιράζονται τόσο τους κινδύνους όσο και τις επιτυχίες. Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων παρέχουν συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων με βάση την εμπειρία που διαθέτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν εκτεταμένα δίκτυα επαφών σε διάφορους κλάδους, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο για μια επιχείρηση σε θέματα προσέλκυσης πελατών, πρόσληψης στελεχών, καθώς και αναζήτησης στρατηγικών συμμάχων και επενδυτών.

Οι αποδόσεις στις οποίες αποβλέπουν οι εταιρείες venture capital είναι ανάλογες του επιχειρηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν.

Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels)

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι ιδιώτες, συνήθως πρώην και νυν στελέχη επιχειρήσεων, που επενδύουν μέρος της προσωπικής τους περιουσίας σε νέες δυναμικές επιχειρήσεις συμμετέχοντας στο κεφάλαιό τους και αναλαμβάνοντας να τις στηρίξουν και με συμβουλευτική παρακολούθηση κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας χρησιμοποιώντας την προσωπική τους επαγγελματική εμπειρία.

Σε αυτούς μπορούν να προστεθούν και τα ανεπίσημα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον, τους φίλους και τους ιδρυτές του οργανισμού (τα περίφημα 3Fs).

Η συγκεκριμένη πηγή χρηματοδότησης κατευθύνεται συνήθως στα αρχικά στάδια γένεσης μιας επιχειρηματικής ιδέας, στα στάδια της σποράς και της εκκίνησης (seed, pre-seed, start-up finance) και είναι σαφώς μικρότερη από αυτήν που συνήθως παρέχουν οι εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals).

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι έμπειροι επιχειρηματίες που επενδύουν κεφάλαια με αντάλλαγμα μετοχές και οι οποίοι εμπλέκονται προσωπικά στη διοίκησης της επιχείρησης στην οποίας επενδύουν.

Επιδίωξη μας αποτελεί η διαρκής αναζήτηση Επιχειρηματικών Αγγέλων σε όλη την επικράτεια και τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού και η διασύνδεση τους με τις πολλά υποσχόμενες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν την απαιτούμενη χρηματοδότηση στα πρώτα τους βήματα, ώστε στα πλαίσια γόνιμων συνεργασιών να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσμτα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Μικρά Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Crowd Funding)

Οι ανάγκες χρηματοδότησης κάθε κατηγορίας οργανισμού στην σημερινή σύγχρονη εποχή, δίνει το έναυσμα για έναν σχετικά νέο και εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα να κατευθυνθούν προς την πραγματική οικονομία ανενεργά στην πλειοψηφία τους έως και σήμερα κεφάλαια.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ασφαλή, αξιόπιστη και ευέλικτη πρακτική χρηματοδότησης μέσω μιας άτυπης κεφαλαιαγοράς όπου μικροί επενδυτές τοποθετούν τα διαθέσιμα κεφάλαια τους σε αναπτυσσόμενους οργανισμούς με στόχο την αποκομιδή υπεραξιών.

Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί μικρές πλατφόρμες ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία των διαδικασιών αλλά και η αμεσότητα στην πληροφόρηση και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται.

Με την ανάπτυξη και προώθηση του συγκεκριμένου εργαλείου, στοχεύουμε να καλύψουμε το κενό χρηματοδότησης που προκύπτει συνήθως στα αρχικά στάδια κυρίως σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω του ρίσκου που ενδέχεται να παρουσιάσουν οι συγκεκριμένες ιδέες αλλά και λόγω του ότι απαιτούνται κεφάλαια μεγαλύτερα από αυτά που διαθέτουν οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι και μικρότερα από αυτά που συνήθως προσφέρουν οι εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals).


Έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει τις απαιτούμενες διαδικασίες και τα αντίστοιχα εργαλεία ώστε σε κάθε περίπτωση, να έχουμε την δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιδιώκουν να αντλήσουν τα απαιτούμενα για την επένδυση τους κεφάλαια, αλλά και τους δυνητικούς επενδυτές κάθε κατηγορίας σε όλα τα επίπεδα μιας διαδικασίας χρηματοδότησης.


Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships)

Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), βασίζονται στη συνεργασία των πόρων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη δημιουργία υποδομών και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τα ΣΔΙΤ επικεντρώνονται στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσω ενεργούς συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, έργα δημόσιων υποδομών, με καλά δομημένες συμβάσεις συμπράξεων, μπορούν να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν και να λειτουργούν από ιδιωτικές εταιρίες. Έτσι τα έργα ΣΔΙΤ αποτελούν μια εναλλακτική μέθοδο για να επιτευχθεί το βέλτιστο μίγμα μεταξύ των ιδιωτικών και κρατικών κεφαλαίων.

Η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το σύνολο των κινδύνων και υποχρεώσεων επιμερίζεται με τον δημόσιο τομέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται η καταβολή τιμήματος από τον χρήστη προς τον ιδιωτικό φορέα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε άλλες όμως περιπτώσεις αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει (υποδομές σε σχολεία ή νοσοκομεία).

Τα ΣΔΙΤ δίνουν σημαντική ώθηση στην επιχειρηματικότητα και δημιουργούν νέες μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς επιτυγχάνεται:

 • αξιοποίηση της αποτελεσματικότητας του ιδιωτικού τομέα
 • προσέλκυση νέων πηγών (ιδιωτικών) κεφαλαίων
 • αποτελεσματικότερη κατανομή και διαχείριση κινδύνων
 • ενίσχυση καινοτομιών, επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και παραγωγικότητας
 • εφαρμογή ρεαλιστικού προϋπολογισμού κόστους και χρονοδιαγράμματος

Αξιολογούμε τις ανάγκες επιλεγμένων φορέων του Δημοσίου και αναζητούμε τους κατάλληλους ιδιώτες επενδυτές, ώστε με κάθε ΣΔΙΤ να επιτυγχάνεται η άριστη δυνατή ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής χρησιμότητας και της χρηματοοικονομικής κερδοφορίας των παρεχομένων υπηρεσιών.


Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότησης (National and European Community Subsidies)

Σε αρκετές περιπτώσεις δίνεται η ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν μια σημαντική οικονομική υποστήριξη, μέσα από τα Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιήσουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επενδυτικά τους σχέδια.

Αποστολή μας αποτελεί, αρχικά η συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση των οργανισμών σχετικά με τα προγράμματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’ αυτές και σε επόμενο στάδιο η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στα στάδια προετοιμασίας, υποβολής, υλοποίησης και συνεχούς παρακολούθησης της πορείας των εργασιών των οργανισμών στα πλαίσια των προγραμμάτων που συμμετέχουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρτια υλοποίηση και ολοκλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί.

Έτσι κάθε οργανισμός εξασφαλίζει:

 • διαρκή και αξιόπιστη ενημέρωση για τους τρόπους, τις προϋποθέσεις και τους όρους της χρηματοδότησης
 • άμεση ανάπτυξη, σύνταξη και υποβολή της επενδυτικής πρότασης στα πλαίσια τήρησης του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος
 • ολοκληρωμένη παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
 • δυνατότητα παροχής συμβουλών και υποστήριξης μετά την υποβολή και ένταξη της επενδυτικής πρότασης
 • υποστήριξη κατά τη διάρκεια του τελικού ελέγχου και της έκθεσης τελικής αξιολόγησης

Με την κατάλληλη οργάνωση και τους εξειδικευμένους συνεργάτες, είμαστε σε θέση να συνδυάζουμε τον χαρακτήρα και τα κριτήρια του κάθε προγράμματος με τα βασικά στοιχεία των οργανισμών έτσι ώστε η πληροφόρηση που παρέχουμε να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες και τον χαρακτήρα του κάθε οργανισμού.

Ειδήσεις
  • Reuters: Business News
  • The Economist: Business
 • Άρθρα
  H Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

  Shipping Benchmarking Analysis 2011

  Spatial Agglomeration of Manufacturing in Greece 2011